Chůze v silničním provozu

Autor: Redakce
Štítky:

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu

Kdo je to vlastně chodec? Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale podle platné legislativy i ten, kdo tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa apod.

Jak se správně pohybovat po komunikaci?

Na pozemních komunikacích by se chodci měli pohybovat, pokud nejsou na chodníku, vždy jen na správné straně vozovky, jak jim to ostatně nařizují předpisy, a měli by zajistit, aby byli dostatečně viditelní. Již jenom použití reflexního prvku na oblečení zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na dvě stě metrů. Zodpovědný chodec se po komunikaci a chodníku pohybuje dle platných i zvykových pravidel, využívá značených přechodů pro chodce a tam, kde nejsou, se pohybuje nejen podle předpisů, ale především tak, aby neohrozil sebe ani ostatní účastníky na komunikaci.

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Kde není chodník, nebo je‐li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice, nebo je‐li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Takto mohou jít maximálně dva chodci vedle sebe. Vede-li chodec kolo po chodníku, neměl by jím ohrožovat okolní chodce. Je tedy lépe vést kolo blíž k vozovce. Zároveň chrání i sám sebe. Vede-li chodec kolo po silnici, pak jde po pravé krajnici nebo při pravém okraji vozovky.
Tlačí-li nebo táhne-li chodec ruční vozík, jehož šířka není větší jak 60 cm, chodí stejně jako ostatní chodci buď vpravo na chodníku, po levé krajnici, nebo při levém okraji vozovky.

Jestliže osoba tlačí nebo táhne ruční vozík, jehož šířka převyšuje 60 cm, pak se už nejedná o chodce, ale o řidiče nemotorového vozidla. Platí tedy pro něj všechna pravidla, jako pro řidiče! S takovým vozíkem však nesmí jít po chodníku, ale co nejvíce při pravém okraji vozovky a nesmí být pod vlivem alkoholu. Ruční vozík musí být vybaven červenými kulatými odrazkami, vyznačujícími jeho obrysovou šířku.

Povinnost ohleduplnosti lze vztáhnout i na takovou poměrně častou činnost, jako je vedení psa. Vodítko psa nesmí křížit pěší dráhu chodců. Při chůzi se psem na stezce pro chodce a cyklisty je vodítko v jízdní dráze cyklistů předpokladem vzniku nebezpečné nehody.

Je‐li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.

Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose.

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejítaniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějíli vozidla s právem přednostní jízdy; nachází‐li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Chodec nemá na přechodu pro chodce absolutní přednost; žádné takové pravidlo neexistuje! Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Chodec musí dát přednost tramvaji.

Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Chodec, který si neuvědomí, že mu nestačí pouze vidět přijíždějící vozidlo, ale musí hlavně on sám být viděn (v černém oblečení v noci opravdu chodec vidět není), si zahrává s vlastním zdravím, resp. přímo se svým životem. Vidět a být viděn, je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.

Zdroj: BESIP

Projekt Dopravní jednička je realizován za přispění finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů

Další články

Co dělat při požáru vozidla?

Projekt Ty to zvládneš ! Velké riziko ohrožení života nebo těžkého zranění v současném dopravním provozu ...